Badania dedykowane galeriom handlowym

Badania dedykowane galeriom handlowym to kompleksowe badania, oparte na połączeniu zróżnicowanych form, pozwalające uzyskać rzeczywisty obraz funkcjonowania placówki.

  • Desk research – analiza danych wtórnych, danych zastanych z już istniejących źródeł, na temat danej galerii handlowej.
  • Badanie exit-pool to badanie ankietowe realizowane wśród klientów opuszczających galerię handlową. Ma na celu „na gorąco” poznanie opinii na temat ogólnego konceptu galerii i zastanej oferty. Pozwala też odkryć oczekiwania i pożądane kierunki zmian w galerii w opinii stałych klientów.
  • Tajemniczy Klient – określa z punktu widzenia klienta aktualny poziom obsługi w sklepach i punktach usługowych z podziałem na poszczególne branże. Efektem jest wskazanie najemcom rekomendacji w zakresie koniecznych zmian, mających na celu podniesienie jakości obsługi w ich sklepach, a tym samym - całej galerii.
  • Badanie FGI (focus group interview – zogniskowany wywiad grupowy) – diagnoza mocnych i słabych stron wybranych galerii handlowych w danym mieście z nakierowaniem na określone wcześniej zagadnienia.
  • Badania IDI (in-depth interview - indywidulane wywiady pogłębione) - pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań nabywców galerii. Badanie wykonywane wśród osób regularnie odwiedzających galerie handlowe oraz osób korzystających z nich sporadycznie lub wcale.
  • Badanie online – badanie ankietowe mające na celu uzyskanie informacji wśród mieszkańców danego miasta na temat atrakcyjności galerii handlowych w ich regionie.